new home, construction, site

Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΑΜΕΑ

 • Η αποϊδρυματοποίηση είναι ίσως η πιο σημαντική εξέλιξη για τα άτομα με αναπηρία που οργανώθηκε στη Δυτική Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική τα τελευταία 25 χρόνια. Η Ανεξάρτητη Διαβίωση είναι σημαντικό κομμάτι της αποϊδρυματοποίησης και επιτακτική ανάγκη ειδικά για τα άτομα με Νοητική Αναπηρία. Τα άτομα με Νοητική Αναπηρία για να μπορέσουν να ενταχθούν στην κοινωνία, πρέπει να κατέχουν τις δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης που θα τους επιτρέψουν να είναι ενεργά μέλη της κοινωνίας.
 • Τα άτομα που μένουν στις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, με την κατάλληλη εκπαίδευση από κατάλληλο εκπαιδευτικό προσωπικό αποκτούν εκείνες τις δεξιότητες έτσι ώστε να μπορούν να είναι ενεργά μέλη της κοινωνίας.
 • Ανεξάρτητη διαβίωση είναι μία φιλοσοφία για τα άτομα με αναπηρία, για τον αυτοπροσδιορισμό τους, για τις ίσες ευκαιρίες στην ζωή και τον αυτοσεβασμό τους.
 • Η Ανεξάρτητη διαβίωση αναφέρεται στην δυνατότητα των ατόμων με αναπηρία να κάνουν επιλογές, να έχουν έλεγχο της ζωής τους, να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, να χρησιμοποιούν τα μέσα μεταφοράς, να εργάζονται σύμφωνα με την εκπαίδευση και τα ενδιαφέροντα τους και γενικότερα να έχουν φυσιολογική ζωή.
 • Για την επιτυχή Ανεξάρτητη Διαβίωση των ατόμων με αναπηρία θα πρέπει να υπάρχει υποστήριξη της ανεξαρτησίας και του σεβασμού τους ως άτομα, από την Πολιτεία και την κοινωνία

Διακρίσεις

Οι Σ.Υ.Δ. διακρίνονται βάσει του αριθμού των ατόμων με αναπηρία που διαμένουν σε αυτές, ως εξής: 

α. Σ.Υ.Δ. 1-4 ατόμων με αναπηρία.                                                                  β.             Σ.Υ.Δ. 5-9 ατόμων με αναπηρία».

Η σύνθεση των ενοίκων κάθε Σ.Υ.Δ. καθορίζεται από τη  Διεπιστημονική Ομάδα του φορέα που την ιδρύει, βάσει επιστημονικών κριτηρίων και λαμβάνοντας υπόψη την προσωπικότητα, την κατάσταση της υγείας, τις δυνατότητες και τις ανάγκες εκάστου ατόμου με αναπηρία.

Στόχος της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης

 • Στόχος της διαβίωσης είναι να επιτρέπουν στα άτομα με αναπηρία να χρησιμοποιούν το ίδιο εύρος διαμονής και διαβίωσης που είναι διαθέσιμα και για το υπόλοιπο πληθυσμό και να έχουν καλή ποιότητα ζωής συμμετέχοντας στις κοινωνικές, πολιτιστικές και οικονομικές δραστηριότητες.
 • Η ζωή στην κοινότητα περιλαμβάνει καταλύματα που βρίσκονται μεταξύ των υπόλοιπων, τα οποία είναι επαρκή, κατάλληλα και προσβάσιμα στο άτομο, η επιλογή πού, με ποιον και πώς θα ζουν και η παροχή οποιασδήποτε βοήθειας απαιτείται για να συμμετάσχουν με επιτυχία στην κοινότητα.
 • Στόχος της διαβίωσης είναι η προστασία των δικαιωμάτων τους, των συνθηκών διαβίωσης και της ποιότητα ζωής τους,
 • Παρέχει στέγαση, απασχόληση, κοινωνική ασφάλιση και υγειονομική περίθαλψη έτσι ώστε τα άτομα με αναπηρία να έχουν ίση πρόσβαση και συμμετοχή στην κοινότητα.
 • Η Υποστηριζόμενη Διαβίωση αντιμετωπίζει το ζήτημα της διά βίου διαβίωσης-κατοικίας των ατόμων με αναπηρία. Η διαβίωση των ενοίκων στις Σ.Υ.Δ. δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί «κλειστή περίθαλψη» ή «νοσηλεία»» (Αριθμ. Δ12/ΓΠ.οικ. 62866/1832/2018.

 Διαδικασία εισαγωγής

Διαδικασία ένταξης και αποχώρησης ενοίκων

Στις Σ.Υ.Δ. γίνονται δεκτά άτομα με αναπηρία, εκ γενετής ή επίκτητη, ηλικίας 18 ετών και άνω, τα οποία δεν μπορούν να διαβιώσουν αυτόνομα χωρίς κατάλληλη υποστήριξη και πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Στις Σ.Υ.Δ. δεν μπορούν να κατοικούν άτομα με ενεργά ψυχιατρικά προβλήματα ή άτομα με επιληπτικές κρίσεις που δεν υποστηρίζονται με φαρμακευτική αγωγή.

Οι υποψήφιοι ένοικοι γίνονται δεκτοί στις Σ.Υ.Δ. με την ακόλουθη διαδικασία:

α. Υποβολή αίτησης του ενδιαφερόμενου, από τον ίδιο ή τους γονείς του ή τον δικαστικό του συμπαραστάτη, προς τον εκάστοτε φορέα Σ.Υ.Δ., η οποία συνοδεύεται από:

 • Φωτοτυπία με στοιχεία ταυτότητος/διαβατηρίου
 • Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
 • Πρόσφατη φωτογραφία
 • Ιατρικό ιστορικό (γνωματεύσεις και πιστοποιητικά υγείας) που τεκμηριώνει την αδυναμία αυτόνομης διαβίωσης χωρίς κατάλληλη υποστήριξη.
 • Γνωμάτευση Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας από Κ.Ε.Π.Α.
 • Βεβαίωση Κοινωνικής Έρευνας, η οποία συντάσσεται από Κοινωνικό Λειτουργό δημόσιου νοσοκομείου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή μέλους του ΣΚΛΕ με άδεια άσκησης επαγγέλματος.
 • Παραπομπή του ενδιαφερόμενου για αξιολόγηση (ψυχιατρική εκτίμηση, ψυχολογική εκτίμηση, κοινωνικό ιστορικό) στη Διεπιστημονική Ομάδα του Φορέα με βάση τη σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων και σύνταξη έκθεσης προς το Όργανο Διοίκησης του Φορέα για την ένταξη ή όχι του ατόμου στη Σ.Υ.Δ.
 • Ως βασικά κριτήρια αξιολόγησης θεωρούνται τα εξής:

         – η προσωπικότητα του ενδιαφερόμενου ατόμου,

          -οι δυνατότητες συμμετοχής του σε δραστηριότητες της κατοικίας και της Κοινότητας,

          -η δυνατότητα προσαρμογής στις νέες συνθήκες διαβίωσης και συνύπαρξης με τους άλλους ενοίκους,

          -η κατ’ αρχήν αποδοχή του νέου περιβάλλοντος διαβίωσης από το ίδιο το άτομο ή/και την οικογένειά του.

 • Απόφαση του οργάνου της Διοίκησης του φορέα για την ένταξη και τους όρους διαμονής του ενοίκου στη Σ.Υ.Δ.
 • Ακολουθεί περίοδος προετοιμασίας και σταδιακής ένταξης (έως 6 μήνες) του ενοίκου στη Σ.Υ.Δ., κατά την οποία εφαρμόζεται ένα «στάδιο προετοιμασίας και αποδοχής του», μέσω οργανωμένων και συντονισμένων συνεργασιών και συναντήσεων με το προσωπικό και τους άλλους ενοίκους, με σκοπό την ομαλή ένταξη και προσαρμογή στο νέο περιβάλλον διαμονής.

Με τον υποψήφιο ένοικο (ή τον γονέα ή τον δικαστικό συμπαραστάτη του), συνάπτεται συμφωνία ένταξης («συμβόλαιο») στη Σ.Υ.Δ., και διαβίωσής του σε αυτή. Στο «Συμβόλαιο» περιγράφονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του ενοίκου (π.χ. σε σχέση με θέματα που αφορούν τη λήψη φαρμάκων, τη συνεργασία με το προσωπικό, τις υποχρεώσεις ατομικής υγιεινής και εμφάνισης, τη συμμετοχή στην καθαριότητα των χώρων, τήρηση ωραρίου, τις διανυκτερεύσεις εκτός της Σ.Υ.Δ., τις άδειες, τη φιλοξενία άλλων ατόμων, το διατροφολόγιο, καθώς και τη χρήση οινοπνευματωδών ποτών ή/ και ουσιών στο χώρο της Σ.Υ.Δ.).

Οι ένοικοι μπορούν να αποχωρήσουν από τη Σ.Υ.Δ.,

       -οικειοθελώς, όποτε οι ίδιοι ή οι γονείς ή οι δικαστικοί συμπαραστάτες τους θελήσουν και εφόσον υπογράψουν σχετική δήλωση οι ίδιοι, ή οι γονείς ή οι δικαστικοί τους συμπαραστάτες, και ρυθμίσουν τις τυχόν υφιστάμενες νομικές και οικονομικές εκκρεμότητες.

        -Με αιτιολογημένη απόφαση του οργάνου της Διοίκησης του φορέα δύναται να διακοπεί η διαβίωση του ενοίκου στη Σ.Υ.Δ., εφόσον παραβιάζεται συστηματικά το Συμβόλαιο της παρ. η’ του παρόντος ή ο Κανονισμός Λειτουργίας της Σ.Υ.Δ. ή οποιαδήποτε από τις λοιπές υποχρεώσεις του ενοίκου προς το φορέα.

       -Με την απόφαση αυτή χορηγείται εύλογος χρόνος στον ένοικο ή στους γονείς του ή στον δικαστικό του συμπαραστάτη, προκειμένου να αποχωρήσει από τη Σ.Υ.Δ.

Πόροι του φορέα μπορεί να είναι:

 • Τακτικές ή έκτακτες επιχορηγήσεις ή επιδοτήσεις πάσης φύσης από το Δημόσιο.
 • Νοσήλια από τον ΕΟΠΠΥ
 • Είναι δυνατή η εκχώρηση στον Φορέα, κατόπιν ειδικής προς τούτο εξουσιοδότησης από τον ένοικο ή τους γονείς του ή τον δικαστικό του συμπαραστάτη, μέρους, μέχρι 80% του προνοιακού επιδόματος καθώς και των εν γένει πάσης φύσης και οποιασδήποτε μορφής βοηθημάτων και παροχών, για συμμετοχή στη δαπάνη διαβίωσης που δικαιούται κάθε ένοικος για όσο χρόνο κατοικεί στη Σ.Υ.Δ. που υποστηρίζει ο εν λόγω Φορέας.
 • Στην περίπτωση αυτή το εκχωρούμενο μέρος των άνω επιδομάτων και εν γένει βοηθημάτων και παροχών θα καταβάλλεται απ΄ ευθείας στον Φορέα.
 • Η καταβολή αυτή δεν είναι υποχρεωτική για τον γονέα αλλά είναι στη διακριτική του ευχέρεια και διάθεση.
 • Κανένα επίδομα δεν περικόπτεται κατά τη διάρκεια της διαμονής του ενοίκου στη Σ.Υ.Δ